Referensuppdrag - Skadestånd

Här hittar du exempel på skadeståndsärenden där våra upphandlingsjurister bidragit till konkret affärsnytta för våra klienter.

Case
En anbudsgivare, (vår klient) tilldelades ramavtal i en offentlig upphandling. En annan anbudsgivare ansökte om överprövning. Eftersom upphandlaren ansåg att det var brådskande att kunna teckna avtal ingick upphandlaren avtal genom direktupphandlingar med ett flertal anbudsgivare. Upphandlaren uppgav att avtal skulle ingås utifrån den rangordning som framgick av det överprövade tilldelningsbeslutet. Upphandlaren valde dock att hoppa över vår klient och istället teckna avtal med andra anbudsgivare som låg längre ner i rangordningen. Vi framställde skadeståndsanspråk mot upphandlaren för den skada som vår klient skulle lida av att inte få avtal. Vi anförde att upphandlaren brutit mot likabehandlingsprincipen och principen om transparens. Upphandlaren ingick därefter avtal med vår klient. Vidare förhandlade vi fram en överenskommelse där vår klient fick skadestånd för den ekonomiska skada som vår klient hunnit lida.