Referensuppdrag - Överpröva upphandling

Överpröva upphandling

Här hittar du exempel på uppdrag som avser överprövning av upphandling där våra upphandlingsjurister bidragit till konkret affärsnytta för våra klienter.

Case 1
En anbudsgivare tilldelades kontrakt i en offentlig upphandling. Efter att anbudsgivare nummer två kontaktat upphandlaren och påstått att den vinnande anbudsgivaren inte uppfyllde ett tekniskt skall-krav, begärda upphandlaren att få ett förtydligande från den vinnande anbudsgivaren. När anbudsgivaren hade förtydligat beslutade upphandlaren genom nytt tilldelningsbeslut att förkasta anbudsgivaren som tidigare tilldelades kontraktet. Anbudsgivaren kontaktade då oss och vi överprövade det nya tilldelningsbeslutet. I överprövningen anförde vi att det förtydligande som låg till grund för det nya tilldelningsbeslutet inte hade skickats in av en behörig person. Om det hade skickats in av en behörig person anförde vi att anbudsgivaren uppfyllde det tekniska skall-kravet. Förvaltningsrätten fann att förtydligandet inte hade skickats in av en behörig person, utan endast av den person som stod som kontaktperson i anbudet. Kontaktpersonen var dock inte behörig att ändra anbudet, utan detta skulle i så fall göras av den som undertecknat anbudet. Vidare konstaterade domstolen att vår klient hade bekräftat att skall-kravet var uppfyllt genom att i anbudet svara ”Ja” på skall-kravet. Vår klient tilldelades därefter kontrakt i enlighet med det första tilldelningsbeslutet.

Case 2
En anbudsgivare, (vår klient) placerades som nummer två i en offentlig upphandling. Vår klient hade lämnat samma pris som den anbudsgivare som placerades som nummer ett och därmed tilldelades kontraktet. Det var bara priset som skulle utvärderas. Som skäl för valet av leverantör angav upphandlaren att de hade avtal med den vinnande anbudsgivaren sedan tidigare och att det därför skulle medföra omställningskostnader att byta leverantör. Vi överprövade upphandlingen och anförde att det inte framgick av förfrågningsunderlaget hur tilldelning skulle gå till om flera anbudsgivare offererade samma pris. Det angavs inte i förfrågningsunderlaget att kostnader för byte av leverantör skulle beaktas vid lika anbudspris. Förvaltningsrätten instämde i att förfrågningsunderlaget var otydligt och utvärderingen stod i strid med lagen om offentlig upphandling. Domstolen beslutade därför att upphandlingen måste avbrytas och göras om. I den nya upphandlingen tilldelades vår klient kontraktet.

Case 3
Vår klient hade lämnat anbud i en offentlig upphandling och rangordnats som nummer två. Vid en granskning av det vinnande anbudet fann vår klient att den vinnande anbudsgivarens arbetsprov inte var korrekt utfört. Arbetsprovet hade inte gjorts enligt de förutsättningar som ställdes upp i förfrågningsunderlaget. Vi ansökte om överprövning och anförde att rättelse skulle göras där den vinnande anbudsgivarens anbud skulle förkastas. Upphandlaren medgav vår överprövan när de gjort en ny kontroll av arbetsprovet utifrån den informations som vi angivit i vår överprövan. Anbudsgivaren som lämnat in arbetsprovet bestred och hävdade att det var korrekt utfört. Men förvaltningsrätten beslutade om rättelse där utvärderingen av arbetsprovet skulle göras om. Vår klient vann och tilldelades kontrakt efter den nya utvärderingen.