Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Upphandlingsjuristen

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Ordinarie pris 1 900 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 900 kr
Rea Slutsåld
Kontakta oss / Skicka förfrågan

Juridiska tjänster inom avtalsrätt

Vi har lösningarna för fler och bättre affärer. Våra avtalsjurister ger juridisk rådgivning och biträder vid avtalstvister samt hjälper er att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden.

Gör som många andra och välj Upphandlingsjuristen när du vill ha ett personligt och engagerat bemötande av en jurist som är specialist på att granska och upprätta avtal samt biträda vid förhandlingar och avtalsrättsliga tvister.

Att skriva avtal är ofta relativt komplicerat eftersom man måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka tolkningen av avtalet och möjligheten att faktiskt göra det gällande om en av parterna inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Våra jurister hjälper såväl företag som privatpersoner, oavsett var de befinner sig, att trygga sin framtid genom att minimera risken för framtida tvister. Vi kan inte se in i framtiden men vi kan förbereda er på den. Ett väl genomtänkt avtal som reglerar olika tänkbara situationer på ett uttömmande sätt är en grundförutsättning för att minska risken för stora ekonomiska konsekvenser i framtiden.
Att ett avtal är förutsägbart är också viktigt för att det ska bli ett långvarigt avtal och en lyckad affär.

Våra jurister har lång erfarenhet av avtalsrättsliga frågor och kan därmed se till att ert avtal håller hög kvalitet med ert bästa i fokus.
Har ni fått ett avtal som ni ska skriva under är det viktigt att först låta en jurist granska det.
Om ni själva ska upprätta ett avtalsförslag är det viktigt att låta en jurist upprätta avtalet, alternativt om ni vill skriva avtalet själva låta en jurist granska det.
Om ni redan har ett avtal där en avtalsrättslig fråga har uppkommit hjälper våra jurister er att tolka avtalet och göra en rättslig bedömning av den uppkomna situationen. Utifrån denna bedömning kan våra jurister biträda er vid förhandling och vid en domstolsprocess för att kunna lösa avtalstvisten på bästa sätt.
Med vår erfarenhet och väl inarbetade rutin gör vi alltid ett kostnadseffektivt arbete.

Kontakta oss redan idag om du behöver hjälp av en avtalsjurist.

Nedan finns exempel på vanliga typer av avtal som våra jurister kan granska eller upprätta, samt biträda er vid avtalstvister.

Avtal för företag

• Aktieägaravtal
• Aktieöverlåtelseavtal
• Allmänna villkor
• Anställningsavtal
• Distributionsavtal
• Handelsbolagsavtal
• Hyresavtal
• Inkråmsöverlåtelse
• Konsultavtal
• Köpeavtal
• Letter of intent
• Optionsavtal
• Sekretessavtal

Avtal för privatpersoner

• Testamente
• Gåvobrev
• Skuldebrev
• Samboavtal
• Äktenskapsförord

Läs mer om våra affärsjuridiska tjänster på vår särskilda hemsida juristfirmanmozart.se

Vanliga frågor kring avtalsrätt

Vad menas med avtalsrätt?
- Avtalsrätt är en rättslig disciplin som reglerar bildandet, tolkningen och genomförandet av avtal mellan parter. Den utgör en central del av privaträtten och är avgörande för samhället och ekonomin. Inom avtalsrätten studeras processen för att ingå avtal, inklusive hur erbjudanden och acceptanser görs. Dessutom behandlar den de rättigheter och skyldigheter som uppstår när avtal ingås, liksom situationer där avtal kan vara ogiltiga. Avtalsrätten syftar till att skapa en rättslig ram som ger trygghet och förutsägbarhet för parterna när de går in i affärstransaktioner eller personliga överenskommelser.

Vad är det som gör avtalsrätten viktig?
-Avtalsrätten är avgörande eftersom den möjliggör och reglerar överenskommelser mellan parter. Den ger parterna en uppsättning riktlinjer och principer att följa när de bildar avtal, vilket minimerar osäkerhet och konflikter. Genom att fastställa regler för hur avtal ska ingås, tolkas och genomföras, underlättar avtalsrätten förtroendet i affärstransaktioner och personliga relationer. Den spelar en nyckelroll i att upprätthålla rättsäkerhet och ordning i samhället genom att erbjuda ett juridiskt ramverk för att lösa tvister.

Vad är huvudregeln i svensk avtalsrätt?
-Huvudregeln i svensk avtalsrätt är principen om avtalsfrihet. Detta innebär att parterna är fria att själva bestämma villkoren i sina avtal, förutsatt att dessa inte strider mot lag eller goda seder. Principen ger parterna stor frihet att utforma sina avtal enligt sina behov och önskemål, vilket främjar affärsverksamhetens flexibilitet och mångfald.

Vad är skillnaden mellan avtalsrätt och kontraktsrätt?
-Avtalsrätt är den bredare termen som omfattar hela processen för att bilda, tolka och genomföra avtal. Kontraktsrätt är en underavdelning av avtalsrätten som specifikt behandlar de rättigheter och skyldigheter som uppstår när ett avtal redan är ingånget. Kontraktsrätt fokuserar på att tillämpa och tolka befintliga avtal, medan avtalsrätt inkluderar även stadiet för att bilda och förhandla om avtal.

Vem kan sluta ett avtal?
-I princip kan alla som har rättshandlingsförmåga ingå avtal. Det innebär att personer som är myndiga och vid sina sinnens fulla bruk har kapacitet att ingå avtal. Det kan vara enskilda individer, företag, organisationer och andra juridiska enheter. Rättshandlingsförmågan är en grundläggande förutsättning för att kunna ingå juridiskt bindande avtal enligt svensk rätt.

Vilka lagar ingår i avtalsrätten?
-I Sverige regleras avtalsrätten främst av Avtalslagen (1915:218) och allmänna principer i civilrätten. Avtalslagen fastställer grundläggande principer för avtalsbildning, tolkning och ogiltighet. Utöver detta kan internationella konventioner som FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG) vara relevanta vid internationella handelsavtal. Dessutom kan särskilda lagar och regler gälla för olika typer av avtal, som arbetsavtal eller hyresavtal.

Vilken är den mest grundläggande regeln inom avtalsrätten?
-Den mest grundläggande regeln inom avtalsrätten är principen om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att parterna har rätten att avtala om villkoren i sitt avtal enligt sin vilja, förutsatt att avtalet inte strider mot lag eller goda seder. Detta ger parterna betydande frihet att anpassa avtalen efter sina specifika behov och önskemål, vilket är avgörande för att möjliggöra affärsverksamhet och personliga överenskommelser.

Är avtalsrätt civilrätt?
-Ja, avtalsrätt är en gren av civilrätten. Civilrätt är den delen av rättsvetenskapen som reglerar relationer mellan enskilda individer och organisationer. Avtalsrätt behandlar de rättsliga förhållandena och överenskommelserna mellan parter som inte involverar brottmål eller offentliga åtal.

Är avtalsrätten dispositiv?
-Ja, avtalsrätten är till viss del dispositiv, vilket innebär att parterna har möjlighet att avtala om andra villkor än de som följer av lag. Detta ger parterna en viss flexibilitet att anpassa avtal efter sina specifika behov. Dock innehåller vissa lagar, som Avtalslagen, tvingande bestämmelser som inte kan frångås av parterna. Dessa bestämmelser är utformade för att skydda svagare parter och säkerställa rättvisa och rättvisa avtal.

Vilka är Avtalslagens sk Ogiltighetsgrunder?
-Avtalslagen innehåller flera ogiltighetsgrunder som kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras. Dessa inkluderar bedrägeri, tvång, missförstånd, oskäliga villkor samt brott mot tvingande lagar. Bedrägeri innebär att en part vilseleder den andra parten för att få dem att ingå avtalet. Tvång innebär att en part tvingas ingå avtalet mot sin vilja. Missförstånd uppstår när parterna inte har samma uppfattning om avtalsvillkoren. Oskäliga villkor är villkor som är oskäliga och orimliga. Brott mot tvingande lagar innebär att avtalet strider mot lag och därför är ogiltigt

 

 

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister eller konsulter

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister och konsulter både mångårig praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och slutförd utbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen eller konsulten ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer vi med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och erfaren jurist eller konsult som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita oss. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen eller konsulten har pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad vi kommer fram till får du sedan avgöra om du tycker det är värt att fortsätta, t.ex. att gå vidare med en överprövning eller upprätta ett anbud.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristen eller konsultenss förslag påbörjas arbetet. Det kan t.ex. handla om att skriva en ansökan om överprövning eller ett anbud alternativt granska anbudshandlingar som ni har skrivit själva.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Undvik dyra misstag

En av våra populäraste tjänster är att få sitt anbud granskat före inlämning. Vi gör en utförlig granskning som liknar den myndigheten och eventuellt konkurrenter kommer göra. Med vår specialistkompetens kan vi upptäcka tveksamheter eller brister som kan leda till att anbudet förkastas. På så sätt minskar ni risken att gå misste om affären i onödan.

Läs mer

Överklaga en upphandling

Våra jurister eller advokater hjälper er att granska tilldelningsbeslutet och ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning.

Läs mer

Krav vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

På vår sida om offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken

Till sidan om offentlig upphandling