Vad innebär överprövning av en upphandling?

En leverantör kan vid förvaltningsrätten ansöka om överprövning av en pågående offentlig upphandling om man anser att en upphandlande myndighet har brutit mot de grundläggande principerna eller bestämmelserna i någon av de lagar som reglerar offentlig upphandling. För att ansökan ska tas upp måste leverantören riskera att lida skada.
Om domstolen finner att en överträdelse har skett och att leverantören lider eller riskerar lida skada kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller rättas på ett visst sätt. Samma regler för överprövning gäller oavsett upphandlingens värde och oavsett vad upphandlingen avser.
Det är också möjligt att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet. Exempelvis kan ett avtal som ingåtts utan föregående annonsering ogiltigförklaras av en domstol genom en ansökan om överprövning av avtalsgiltighet. En överprövning handläggs genom skriftväxling.
Tillbaka till blogg