Vagt fordonskrav medför att upphandlingen avbryts

Kammarrätten har efter att en anbudsgivare ansökt om överprövning riktat kritik mot ett krav på fordonsplan som funnits med i förfrågningsunderlaget till en offentlig upphandling av resor och trafik. Det obligatoriska kravet på att fordonsplan ska anges i anbudet har enligt kammarrätten formulerats på ett allt för vagt sätt, vilket har öppnat för många olika tolkningar av kravet. Anbud med näraliggande innehåll har också bedömts olika. Enligt kammarrätten strider ett obligatoriskt krav med en sådan vag lydelse mot principerna om transparens och likabehandling.
Kammarrätten beslutar därför att upphandlingen ska avbrytas och göras om.
Tillbaka till blogg