Vad gör en upphandlingskonsult respektive anbudskonsult

Upphandlingskonsult är en yrkesroll där konsulten utför arbetsuppgifter relaterade till offentliga upphandlingar, antingen för ett privatägd företag eller för en statlig alternativt kommunal myndighet. En upphandlingskonsult kan alltså arbeta inom antingen privat eller offentlig sektor. Oavsett om upphandlingskonsulten arbetar åt privat eller offentlig sektor så är denne ofta specialiserad inom upphandling av ett eller några typer av tjänster och/eller varor.

Upphandlingskonsulter som anlitas av ett privatägt företag har vanligtvis som uppdrag att skriva eller granska anbud åt företaget för att därefter lämna in anbudet till den upphandlande myndigheten eller enheten. Syftet med att anlita en upphandlingskonsult är att öka chanserna att anbudet kvalificeras och blir det vinnande anbudet i upphandlingen. Andra vanliga arbetsuppgifter är att utföra marknadsanalyser, sätta upp realistiska mål, skapa rätt organisation och arbetsmetoder för anbudsarbetet samt ge beslutstöd i vilka upphandlingar som företaget ska ge sig in i. En upphandlingskonsult som arbetar för ett privatägt företag kallas även ofta för anbudskonsult.

Upphandlingskonsulter vars uppdragsgivare är inom offentlig sektor arbetar på den motsatta sidan. Istället för att arbeta med anbudsprocessen arbetar  upphandlingskonsulten med att genomföra förstudier, skriva förfrågningsunderlag, annonsera upphandlingar samt att därefter pröva och utvärdera inkomna anbud. I vissa fall biträder upphandlingskonsulten den upphandlande myndigheten vid en överprövning. De upphandlingskonsulter som har en uppdragsgivare inom offentlig sektor brukar jämföras med yrkesrollen upphandlare, då dessa roller i det stora hela kan innefatta likartade arbetsuppgifter.

Skillnaden mellan upphandlingskonsult och anbudskonsult är att anbudskonsulten alltid arbetar för ett privatägt företag som vill delta i en upphandling medan en upphandlingskonsult kan arbeta antingen för den upphandlande myndigheten eller det privatägda företaget.

Tillbaka till blogg