Uteslutning av leverantör som erlagt sociala avgifter vid tilldelning

Efter en kontroll konstaterades att en leverantör hade erlagt samtliga sociala avgifter. Kontrollen gjordes när tilldelningsbeslut skulle meddelas. Avgifterna var dock inte till fullo betalda vid inlämnande av anbudet. Det fanns inget hinder att utesluta en sådan leverantör trots att överträdelsen inte längre var för handen när kontrakt tilldelades eller då kontrollen utfördes.
Tillbaka till blogg