Upphandlingsavtal ogiltigt men består på grund av allmänintresset

Trafikverket saknade rätt att ingå ett tillfälligt entreprenadkontrakt med ett företag utan föregående annonsering. Upphandlingen avsåg vägunderhåll inom Hudiksvall och Gävleborgs län. På grund av det tvingande allmänintresset, bestående av att ett kort avbrott i arbetet skulle riskera trafiksäkerheten ska avtalet dock bestå.
Kammarrätten anser att det förvisso har varit absolut nödvändigt att tilldela kontraktet och vid tiden för avtalets tecknande förelåg det synnerligen brådska. Å andra sidan borde Trafikverket ha kunnat förutse brådskan och har enligt kammarrätten inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika upphandling utan föregående annonsering. Förutsättningarna i 4 kap. 5 § första stycket LOU (3) för att underlåta annonsering är därför inte uppfyllda. Det tillfälliga avtal som Trafikverket ingått med företaget i maj 2015 är således ogiltigt. Eftersom avtalet avser underhåll av ett av Sveriges mest trafikerade vägavsnitt är dock kammarrätten överens med underinstansen om att avtalet i enlighet med 16 kap. 14 § LOU ska bestå. Därmed avslår kammarrätten företagets ansökan om överprövning av avtals giltighet.
Tillbaka till blogg