Uppgifter i ett anbud lämnas inte ut

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för affärs- och driftsförhållanden enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därmed skall de inte lämnas ut av den upphandlande myndigheten. Upphandlingen i fråga rörde insamling av hushållsavfall och anbudsgivaren hade begärt att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt för att undvika ekonomisk skada. Mot den bakgrunden finner kammarrätten att det föreligger särskild anledning att anta att leverantören skulle lida skada om de lämnades ut.
Tillbaka till blogg