Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anbudstiden

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anbudstiden

Vid utvärdering av inkomna anbud hade en kommuns anbudskonsult tilldelat högre poäng till anbud som angav att leverantören hade lokalkontor i en viss stad. Att kommunen skulle fästa vikt vid detta hade emellertid inte angetts i underlaget varför förvaltningsrätten bifaller en ansökan om överprövning och beslutar att utvärderingen ska göras om.

Umeå kommun genomförde en offentlig upphandling avseende bemanningstjänster i form av IT-tekniker. Av anbudssammanställningen framgick att tio anbud hade erhållit max-poäng vid utvärderingen av ett utvärderingskriterium som handlade om erfarenhet. För sin poängsättning av Bemannia AB, som inte erhållit maximal poäng, hade kommunen enbart motiverat sin poängsättning med att leverantören inte hade något lokalt kontor.

Bemannias jurist ansökte om överprövning och anförde bl.a. att det inte hade framkommit av utvärderingsmodellen att det krävdes att leverantören hade lokalkontor i Umeå för att kunna erhålla full poäng.

Förvaltningsrätten i Umeå beslutade att en ny anbudsutvärdering skulle göras. Enligt förvaltningsrätten framgick det inte av upphandlingsdokumenten att kommunen hade avsett att tillmäta betydelse till omständigheten att leverantören hade ett lokalkontor i Umeå. Tilldelningskriteriet hade i stället till synes tillkommit i ett senare skede av upphandlingen, i samband med utvärderingen av anbuden, vilket var i strid med LOU. Med hänsyn till skillnaden i poängtilldelning mellan vinnande anbudsgivare och Bemannia fick Bemannia anses ha riskerat att lida skada till följd av bristen. Utvärderingen skulle därför göras om.

Källa
Domstol: Förvaltningsrätten i Umeå
Mål nr: 2212-23
Avgörandedatum: 2024-03-05

Tillbaka till blogg