Räknefel ej skäl att förkasta

Räknefel ej skäl att förkasta

Att en leverantör gjort en felaktig beräkning var inte skäl att förkasta dess anbud då de uppgifter som ingick i beräkningen redan hade angetts i anbudet. Beräkningen innebar således att samma uppgifter lämnades ytterligare en gång. Då det stod klart att de lämnade uppgifterna gällde krävdes inte heller någon rättelse för att lägga dessa till grund för utvärderingen.

 

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad (kommunen) genomförde en upphandling avseende rivning av en skola genom förenklat förfarande. DACO Contractor AB uteslöts från utvärderingen då deras anbud ansågs innehålla motstridiga uppgifter p.g.a. ett räknefel.

DACO ansökte om överprövning men Förvaltningsrätten i Göteborg avslog ansökan om överprövning.

DACO överklagade domen och anförde bl.a. att omständigheten att det hade funnits utrymme för att ange beräkningssumman (av entreprenörsarvoden och nyckeltal) i anbudsformuläret inte innebar att en sådan räkneoperation var ett obligatoriskt krav. Krav i upphandlingar skulle läsas utifrån den angivna utvärderingsmodellen. Av de administrativa föreskrifterna framgick att det enbart var timpriser och entreprenörsarvoden som skulle vara beräkningsgrundande och att entreprenörsarvoden skulle anges som en procentsats.

Kommunen anförde bl.a. att anbudsformuläret skulle ses som ett förtydligande av de administrativa föreskrifterna. Ifyllda summeringar var en förutsättning för att kunna lämna anbud.

Kammarrätten i Göteborg ändrade förvaltningsrättens dom och bestämde att upphandlingen fick avslutas först efter en ny anbudsutvärdering där anbudet från DACO Contractor AB ingick.

Det konstaterades att omständigheten att kommunen hade infogat en kolumn för resultatet av den räkneoperation som måste genomföras för att få fram jämförelsesumman i anbudsformuläret inte innebar att det hade varit obligatoriskt för en anbudsgivare att också göra en korrekt beräkning. Vid denna bedömning beaktade rätten särskilt att det i praktiken bara skulle innebära att den upphandlande myndigheten efterfrågade samma uppgifter en gång till. DACO hade gjort två uppenbara felräkningar: De offererade procentsatserna var 4 resp. 8 %, men i summeringskolumnen har bolaget räknat med ett påslag om 110 % i båda fallen. Enligt kammarrättens mening stod det klart att DACO:s anbud avsåg 4 resp. 8 % och att det därmed var de påslagen som omfattades av bolagets viljeförklaring. Det hade därför inte krävts någon rättelse för att kunna lägga dessa procentsatser till grund för utvärderingen. Det stred heller inte mot likabehandlingsprincipen att göra så, och inte heller mot någon annan upphandlingsrättslig regel.

 

Tillbaka till blogg