Överprövning - Ord i bilder skulle inte räknas

Överprövning - Ord i bilder skulle inte räknas

En anbudsgivare hade i en offentlig upphandling gett in en beskrivning som överskred kravet om max 500 ord. Detta berodde emellertid på att text även fanns med i de bilder som fanns i texten. Då underlaget kunde tolkas som att dessa ord inte skulle räknas till beskrivningen ansågs myndigheten inte ha brutit mot likabehandlingsprincipen genom att beakta anbudet.


Skolverket genomförde en ramavtalsupphandling avseende webbkonsulttjänster som omfattade tre olika anbudsområden. Upphandlingen genomfördes genom öppet förfarande. Avseende anbudsområde 1 (Design & koncept) rangordnades Futurniture AB på andra plats av totalt tre leverantörer.

I upphandlingsdokumenten angavs under rubriken ”4.7.1 Utvärdering kreativ uppgift” att anbudsgivaren skulle inkomma med en lösningsbeskrivning. I denna fick både text och bild användas. Beskrivningen skulle omfatta max 500 ord.

Futurniture anlitade en upphandlingsjurist och ansökte om överprövning av anbudsområde 1 och anförde att den vinnande leverantörens anbud skulle ha förkastats då deras text för ”Kreativ uppgift” utgör överskred ska-kravet om max 500 ord. Kravet innehöll inget undantag för ord i bild.

Skolverket anförde att det inte hade funnits något hinder för anbudsgivarna att använda bilder i sina beskrivningar. Eventuell text som återfanns i bilder hade inte legat till grund för bedömningen då syftet med bilderna var att visuellt illustrera de i texten beskrivna funktionerna. Samma bedömning hade gjorts för samtliga anbudsgivare. Antalet ord i varje anbudsgivares beskrivning hade kontrollerats och överskred inte 500 ord.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog ansökan om överprövning.

Förvaltningsrätten konstaterade att beskrivningen det omtvistade anbudet understeg 500 ord när den text som fanns i de inklippta bilderna inte inräknades. Utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten hade det funnits utrymme för att beräkna orden på det sätt som gjorts. Skolverket hade därför inte överträtt likabehandlingsprincipen.

 

Avgörandedatum: 2023-05-12
Domstol: Förvaltningsrätten i Stockholm 23780-22

Tillbaka till blogg