Otillåten komplettering och reservation

Ett vinnande anbud borde ha förkastats. Dels hade leverantören fått göra en otillåten komplettering i form av en försäkran i efterhand, dels innehöll anbudet en otillåten reservation då det hänvisades till AB 04 vad gällde ÄTA-arbeten, vilket innebar att högre arvoden än de som angivits i underlaget gällde för anbudet. Kommunens invändning att dessa omständigheter inte påverkade anbudspriset eller kontraktssumman innebar ingen annan bedömning.

Gävle kommun (kommunen) genomförde, genom ett förenklat förfarande, en upphandling av reparation av en spontkaj på Gavleåns södra sida. Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB (SSE) antogs som leverantör.

YIT Sverige AB ansökte om överprövning. YIT uppgav som grund att kommunen hade brutit på principerna om likabehandling och transparens genom att utvärdera det vinnande anbudet trots att det inte uppfyllde de obligatoriska kraven. YIT anförde att kommunen hade låtit SSE komplettera sitt anbud med en uppgift efter anbudstidens utgång och hade utvärderat anbudet trots att det innehöll en reservation mot ett obligatoriskt krav när det gällde prissättning av ÄTA-arbeten. Om kommunen hade förkastat anbudet hade YIT tilldelats kontrakt och bolaget led således skada.

Förvaltningsrätten i Falun biföll YIT Sverige AB:s ansökan om överprövning och beslutade att upphandlingen fick avslutas först sedan en ny anbudsutvärdering hade genomförts varvid anbudet från Svenska Sjöentreprenad i Sverige AB inte skulle beaktas.

I domskälen uttalades följande:

” – – Obligatoriskt krav Försäkran

I målet är ostridigt att SSE inte har gett in blanketten Försäkran i samband med anbudet. Av utredningen framgår att kommunen har från SSE begärt en ifylld blankett Försäkran. Kommunen har lyft fram att den begärda blanketten Försäkran inte påverkade utvärderingen och att utvärderingsgruppen beslutade att tillämpningen av AFB.51 inte förhindrade att anbudet från SSE deltog i utvärderingen.

Av upphandlingsföreskrifterna framgår följande. Anbudsgivare kan uteslutas om inte AFB.31 och AFB.311 uppfylls. I AFB. 31 sägs att anbudet ska innehålla bl.a. ifylld och undertecknad ”Försäkran”.

En upphandlande myndighet är fri att bestämma hur upphandlingsdokumenten i en upphandling ska utformas samt kriterierna för tilldelning av kontrakt så länge de gemenskapsrättsliga principerna iakttas. De obligatoriska kraven som anges i upphandlingsdokumenten ska normalt vara till fullo uppfyllda i anbudet för att den upphandlande myndigheten ska kunna uppta ett anbud till slutlig anbudsutvärdering och tilldela anbudsgivaren kontrakt i upphandlingen (jfr HFD 2016 ref. 37).

Enligt förvaltningsrättens bedömning har kommunen i upphandlingen ställt obligatoriskt krav med innebörd att anbud ska innehålla ifylld och undertecknad Försäkran. SSE:s anbud saknade blanketten Försäkran och SSE har kompletterat med blanketten efter att kommunen begärt att få in den efter anbudstidens utgång. Därmed kan SSE:s anbud inte anses uppfylla det ställda kravet på ifylld och undertecknad Försäkran. Att SSE därefter har kompletterat med en Försäkran förändrar inte förvaltningsrättens bedömning då upphandlingsdokumentet kräver att det inges med anbudet. Det kan inte heller vara frågan om sådan komplettering som kan godtas enligt LOU. YIT får till följd av att kommunen har felaktigt antagit SSE:s anbud anses ha lidit eller riskerat att lida skada. Grund för ingripande enligt LOU finns således.

– – Reservation m.m.

YIT har lyft fram att SSE i sitt anbud har angett följande. ”Då ändrings- och tilläggsarbeten ska regleras enligt AB04 6 § 9 och 10 gäller följande procentsatser. Kap 6 § 9 moment 2 18 %, Kap 6 § 9 moment 8a 18 % och Kap. 6 § 9 moment 9b 12 %”. YIT anser att SSE därmed har reserverat sig mot kommunens obligatoriska krav.

Kommunen har hänvisat till AFB.51 och lyft fram att procentpriserna inte påverkar anbudspriset och inte heller kontraktssumman samt har behandlats på samma sätt från frågan om Försäkran.

I AFC Entreprenadsföreskrifter vid utförandeentreprenad framgår av AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten att ändringar och tilläggsarbeten ej får utföras förrän uppgörelsen om prisregleringsmetod har träffats och för ändrings- och tilläggsarbeten beräknas ersättning i första hand enligt AB 04 kap. 6 § 6 (à-priser). Vidare framgår att i andra hand ska överenskommelse om fast pris träffas och i tredje hand ska reglering ske enligt AB 04 kap. 6 § 9 (löpande räkning). Av samma punkt framgår att entreprenörsarvodets storlek enligt kapitel 6 § 9 ska vara 12 % på kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7 samt på kostnader enligt punkt 5 ska entreprenörsarvodet vara 8 %.

Enligt förvaltningsrättens bedömning, som konstaterar att det är ett kontraktsvillkor, får det som SSE tagit med i sitt anbud i denna del anses utgöra en sådan reservation som innebär att anbudet ska betraktas som orent. Kommunen har således felaktigt antagit ett anbud som är orent vilket innebär att YIT får anses ha lidit eller riskerat att lida skada. Grund för ingripande finns även i denna del.

Eftersom bristerna inte avser det konkurrensuppsökande skedet i upphandlingen och det inte heller i övrigt framkommit skäl att förordna att upphandlingen ska göras om är det mot bakgrund av det ovan anförda tillräckligt med en rättelse och då i form av en ny anbudsutvärdering där anbudet från SSE inte får beaktas.”

Tillbaka till blogg