Orimligt krav på referensuppdrag

Orimligt krav på referensuppdrag

En upphandling av arkitekttjänster skulle göras om. I underlaget kravställdes att anbudssökande skulle ha färdigställt minst två referensuppdrag med en total entreprenadkostnad som överensstämde med vissa bestämda intervall som motsvarade det uppdrag upphandlingen avsåg. Kravet stred mot proportionalitetsprincipen då myndigheten i stället hade kunnat utföra individuell kvalificeringsprövning utan fasta monetära gränser som skarpt avgränsade vilka referensuppdrag som fick åberopas i upphandlingen. Kammarrätten bifaller därför en ansökan om överprövning.

Region Jönköpings län inledde ett selektivt upphandlingsförfarande avseende ramavtal för arkitekttjänster. I underlaget kravställdes att anbudssökande skulle ha färdigställt minst två liknande uppdrag under de senaste fem åren. Dessa uppdrag skulle ha en total entreprenadkostnad som överensstämde med vissa bestämda intervall.

Norconsult AB ansökte om överprövning innan tilldelningsbeslut hade meddelats och anförde att omständigheten att leverantörerna inte kunde åberopa referensuppdrag som varit en del av en entreprenad med en sammantagen entreprenadkostnad som översteg intervallet stod i strid med principen om proportionalitet.

Förvaltningsrätten i Jönköping avslog ansökan om överprövning.
Norconsult AB överklagade domen.
Kammarrätten i Jönköping förordnade att upphandlingen skulle göras om.

Kammarrätten ifrågasatte inte att krav och förutsättningar att tillhandahålla arkitekttjänster kunde skilja sig åt beroende på omfattningen av de entreprenader som referensuppdragen hade utförts inom. Regionen hade därför ett motiverat intresse av att kvalificera leverantörerna utifrån erfarenhet. Regionen hade dock kunnat tillgodose detta intresse genom individuell kvalificeringsprövning utan fasta monetära gränser för entreprenadkostnaden som skarpt avgränsade vilka referensuppdrag som fick åberopas i upphandlingen. Eftersom begränsningen gjorts i det konkurrensuppsökande skedet har den medfört en tydlig konkurrensbegränsande effekt. Kammarrätten bedömer därmed att kravet i fråga är oproportionerligt. Norconsult hade inte lämnat anbud i upphandligen. Norconsult hade dock angett att bolaget hade hanterat projekt med större investeringsram än vad intervallen föreskrev och att bolaget därför hade saknat möjlighet uppfylla kraven. Norconsult lid därmed skada till följd av regionens överträdelse. Eftersom det konstaterade felet hade inträffat i det konkurrensuppsökande skedet skulle upphandlingen göras om.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping
Mål nr: 1059-23
Beslutsdatum: 2023-12-06
Tillbaka till blogg