Orimligt att förkasta ett bristfälligt anbud

Kammarrätten i Sundsvall mål 652-15

En leverantör som fick sitt anbud förkastat vid en upphandling avseende avfallshämtning ansökte om överprövning och anförde att det vore orimligt att förkasta anbudet.
Kammarrätten har nu godkänt anbudet trots att det saknar ett obligatoriskt skall-krav om att i en förteckning över de viktigaste uppdragen ange uppgift om ungefärlig årsomsättning. Kravet fanns för att anbudsgivaren skulle visa att den hade den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten som krävdes. Något krav på vilken storlek som årsomsättningen skulle uppgå till  fanns inte. De uppgifter som lämnats visade att anbudsgivaren har den kapacitet som skulle styrkas med förteckningen. Kammarrätten ansåg därför att det skulle vara orimligt att upprätthålla kravet och att det skulle vara i strid med proportionalitetsprincipen att förkasta anbudet.

Tillbaka till blogg