Oproportionerligt att kräva rating 4 hos UC

En myndighet genomförde som ett öppet förfarande en upphandling av ett webbaserat utvecklingsstöd. Ett företag som överprövat upphandlingen hade inkommit med ett anbud som myndigheten förkastade med hänvisning till att företaget inte uppfyllde kravet i förfrågningsunderlaget på att uppnå viss ekonomisk och finansiell ställning. I förfrågningsunderlaget angavs att leverantören ska uppnå en av kreditmarknadsinstitut lämnad rating motsvarande lägst 4 (UC AB). I de fall lägre riskklassificering erhålls, eller i det fall anbudsgivaren inte kan erhålla sådan riskklassificering, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om denne i anbudet lämnat en sådan förklaring, eller dokumentation, som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska ställning. Förvaltningsrätten avslog företagets ansökan om överprövning enligt LOU men kammarrätten anser att myndigheten saknat fog för att förkasta anbudet och bifaller företages överklagande. Med hänsyn till upphandlingens omfattning och innehåll anser kammarrätten att kravet på rating lägst 4 hos UC eller motsvarande inte kan anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Domstolen framhåller att uppställt krav riskerar att leda till att konkurrensen begränsas på ett sätt som inte är nödvändigt, genom att potentiella leverantörer som uppfyller en något lägre riskklassificering eller motsvarande inte kvalificerar sig eller avhåller sig från att lämna anbud i upphandlingen. Kravet är därför i denna upphandling att bedöma som oproportionerligt och strider således mot proportionalitetsprincipen enligt 1 kap. 9 § LOU. Kammarrätten beslutade därför att upphandlingen måste göras om.
Tillbaka till blogg