Namn på anbudsgivare i avbruten upphandling måste lämnas ut

Kommunerna i Västernorrland vägrade lämna ut namnen på anbudsgivare i en upphandling av trafik som ska göras om på grund av för höga priser. Kammarrätten ger nu ett taxiföretag rätt att få ut uppgifterna trots risken för att det kan påverka nästa upphandling.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tidigare beslutat att upphandlingen av trafikuppdrag 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun ska avbrytas på grund av att det lägsta anbudspriset kraftigt överskrider såväl den tidigare prisnivån som den kalkyl som myndigheten upprättat till stöd för bedömning av rimliga pris-/kostnadsnivåer. Upphandlingen ska göras om i den delen.

Cabonline begärde ut priser och namnen på anbudsgivarna.
Kollektivtrafikmyndigheten sa dock nej. Enligt myndigheten kan uppgifter om vilka anbudsgivare som lämnat såväl enkelanbud som kombinationsanbud på trafikuppdrag 10:1, liksom avgivna priser på trafikuppdrag 10:1 antas komma att påverka anbudsgivningen i den nya upphandlingen och leda till skada för det allmänna enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och är därför föremål för sekretess.
Detsamma gäller samtliga prisuppgifter.
Cabonline överklagade till Kammarrätten. Att sekretessbelägga tilldelade områden och vinnande anbuds olika prissättning av de ingående delarna har inte, menar bolaget, stöd i att ett avbrutet trafikuppdrags anbud inte offentliggörs då varje trafikuppdrag är ett eget geografiskt område med unika förutsättningar. Att sekretessbelägga anbudens olika kombinationsanbud gör att kontroll av hela utvärderingen av upphandlingen omöjliggörs.

Kammarrätten slår först fast att allmänt hållna uppgifter om att det allmänna riskerar att lida skada vid en framtida upphandling inte är tillräckligt för att anse att uppgifter ska omfattas av sekretess (jfr rättsfallet RÅ 1991 ref 56).
Kommunalförbundet har uppgett att uppgifterna i de aktuella handlingarna kan komma att skada en framtida upphandling av anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun eftersom det är möjligt att beräkna anbudens genomsnittliga produktionspriser utifrån uppgifterna och eftersom uppgifterna kan indikera vilka som är intresserade av den förnyade upphandlingen.
Av handlingarna framgår prisuppgifter för anbud rörande andra trafikområden i länet. Kammarrätten bedömer att det finns skäl att anta att ett röjande av dessa uppgifter kan komma att påverka den kommande upphandlingen. Kommunalförbundet har därför haft fog för att neka Cabonline region norr AB att ta del av dessa uppgifter.
Kommunalförbundet har även nekat Cabonline region norr AB att ta del av namn på anbudsgivare som framkommer av de begärda handlingarna. Det har inte framkommit några konkreta omständigheter varför ett röjande av uppgifterna om vilka som lämnat anbud i de avslutade upphandlingarna riskerar att påverka den kommande upphandlingen. Kommunalförbundet har inte heller närmare förklarat varför det allmänna riskerar att lida skada om Cabonline region norr AB fick ta del av dessa uppgifter. Kammarrätten bedömer därför att uppgifterna om namn på anbudsgivare ska lämnas ut till Cabonline region norr AB.

Tillbaka till blogg