Måste man invända mot orimliga krav under anbudstiden?

Måste man invända mot orimliga krav under anbudstiden?

Det är vanligt att en anbudsgivare vid genomgång av upphandlingsdokumentet anser att ett krav eller utvärderingskriterium är orimligt. Finns då någon påtalandeskyldighet för anbudsgivare att redan under anbudstiden framställa invändningar till den upphandlande myndigheten. Kammarrätten i Göteborg har den 10 juni 2024 i mål nr 1620-24 funnit att en anbudsgivare inte har varit skyldig att påtala eller invända mot ett orimligt kriterium på geografisk närhet. I domskälen uttalade kammarrätten att ”Någon påtalandeskyldighet finns inte eftersom det inte rört sig om otydligheter i upphandlingsdokumenten, jfr HFD 2022 ref 4.”

Avgörandet innebär att kammarrätten i Göteborg anser att anbudsgivare inte är skyldiga att invända emot ett oproportionerligt krav eller kriterium. Skyldigheten att påtala brister föreligger endast vid otydligheter.

Har ni ett ärende där det i en offentlig upphandling har ställts krav eller kriterium som ni anser är oproportionerligt, kontakta oss för juridisk rådgivning eller för att få hjälp med en överprövning.  

Tillbaka till blogg