Leverantör fick fördel genom förhandling inför upphandling

En myndighet hade brutit mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling genom att inför upphandlingen ha haft flera kontakter med leverantören som sedan blev tilldelad kontraktet. Leverantören hade även fått löpande intern information. Villkor i förfrågningsunderlaget om garantier, leveransförsening, viten och grunder för hävning fanns dessutom inte med i kontraktet som slutligen undertecknades. Kontraktet innehöll även andra villkor som inte annonserats. Myndigheten ansågs med anleding av detta ha förhandlat med leverantören på ett sätt som stred mot lagen om offentlig upphandling.
Tillbaka till blogg