Krav på utbildningscertifikat var orimligt

Domstolsverket har i sin upphandling av teletekniskt säkerhetssystem (CCTV) till Malmö tingsrätt ställt upp ett skall-krav som står i strid med proportionalitetsprincipen, varför upphandlingen nu måste göras om. Kravet innebar att anbudsgivarna måste ha ett visst utbildningscertifikat som erhölls efter en kurs hos SSF Stöldsskyddsföreningen. Syftet med kravet var att säkerställa att ansvarig installatör hade rätt kompetens, men eftersom den kompetensen kunde uppnås på andra sätt kunde kravet enligt kammarrätten leda till att potentiella leverantörer avstod från att lämna anbud och att konkurrensen därmed begränsades. Kammarrätten bifaller därför leverantörens överklagan och upphäver därmed förvaltningsrättens tidigare avgörande där leverantörens överprövan hade avslagits.
Tillbaka till blogg