Krav på app var för långtgående

Krav på app var för långtgående

I en offentlig upphandling hade myndigheten ställt krav på att leverantören skulle ha en app med vissa funktioner som var i bruk avseende samtliga andra uppdrag som leverantören hade med andra kommuner redan vid tiden för anbudsinlämnandet. Kraven var oproportionerliga då det inte var visat att några mindre ingripande alternativ inte fanns.

Upplands Väsby kommun genomförde en upphandling av skolskjuts och turbundna resor genom ett öppet förfarande.

Sirius Omsorg Holding AB yrkade att upphandlingen skulle göras om och anförde bl.a. att kommunen hade ställt krav på en befintlig app med vissa funktioner som var aktiv och fungerande i de kommuner där leverantören verkade. Kravet medförde att en leverantör som hade en app som uppfyller funktionskraven kunde avskäras från möjligheten att lämna ett anbud, eftersom ett av dess pågående uppdrag inte inkluderade krav på en app med just den funktionalitet som kommunen efterfrågade. Sirius var den leverantör som för närvarande utförde de tjänster som var föremål för upphandlingen och avtalet omfattade inte användning av en app överhuvudtaget. Att utveckla appen före sista dagen för anbudsinlämning hade varit möjligt, men mycket kostsamt.

Kommunen anförde bl.a. att Sirius inte kunde anses ha lidit skada eftersom deras app inte skulle hinna bli färdig vid avtalsstarten.

Förvaltningsrätten i Uppsala biföll ansökan om överprövning och beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten konstaterade att kommunen inte hade bemött Sirius påståenden om att kraven var oproportionerliga i sak, utan i stället pekat på upplevda brister i Sirius verksamhet. Mot denna bakgrund kunde kommunen inte anses ha visat att några mindre ingripande alternativ inte fanns. Kraven på att appen, vid anbudsinlämnandet, skulle ha angiven funktionalitet och vara i bruk hos alla kommuner som anbudslämnaren hade avtal med stred därmed mot proportionalitetsprincipen. Vad kommunen hade fört fram visade inte heller med tillräcklig styrka att Sirius inte hade kunnat leverera appen vid avtalsstarten. De aktuella kraven hade medfört att Sirius inte hade haft möjlighet att lämna ett anbud som uppfyller samtliga krav varför der var visat att Sirius har lidit eller kunde komma att lida skada av att kommunen brutit mot proportionalitetsprincipen.

 Domstol: Förvaltningsrätten i Uppsala
Mål nr 3774-23

Tillbaka till blogg