HFD prövar mål om onormalt låga anbud

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för ett upphandlingsmål där frågan är hur bestämmelsen om onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska tillämpas. Målet gäller en upphandling av flyttjänster där två anbud förkastats som för låga. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning från leverantörerna bakom anbuden. Leverantörerna överklagade till kammarrätten som istället beslutade att upphandlingen fick avslutas först sedan rättelse gjorts. Enligt kammarrätten var leverantörernas förklaringar till de låga anbuden inte allmänt hållna utan måste bedömas som objektivt godtagbara.
Tillbaka till blogg