HFD om låga anbudspriser vid offentlig upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort flera mål om huruvida upphandlande myndigheter har kunnat förkasta anbud med motiveringen att anbuden varit onormalt låga. HFD kommer fram till att en anbudsgivare till Trafikverket lämnat rimliga förklaringar till sina delvis låga priser, medan två koncernbolag i flyttbranschen, som lämnat anbud med korsvis låga priser till en kommun, inte gjort det.

I ett mål gällande anbud till Trafikverket var det ett bolag som lämnat anbud som ansetts vara onormalt lågt. Bolaget som för vissa konton lämnat priser med negativa belopp, förklarade priserna med att de grundades på tidigare erfarenhet av Trafikverket som beställare, att man utgick från att affärerna skulle komma att innebära helt andra mängder jobb än verket räknat med, stordriftsfördelar samt bolagets goda ekonomi. Förutom dessa argument, fäster HFD avseende vid att det varit fråga om omfattande upphandlingar som sträckt sig över många år och gällt hundratals konton, och kommer därför fram till att det inte visats att bolagets anbud saknat affärsmässighet, varför det inte funnits förutsättningar att förkasta bolagets anbud. Det har enligt HFD inte heller funnits sådana brister i Trafikverkets förfarande att förordnande om rättelse skulle göras på den grunden.

De andra två målen gäller två bolag i flyttbranschen som lämnat anbud till en kommun. Bolagen ingick i samma koncern och HFD konstaterar att de lämnat korsvis mycket låga priser. Detta innebär enligt HFD att det med anledning av utfallet av ramavtalsupphandlingen finns utrymme för leveransstrategiskt handlande från bolagens sida i samband med avrop. Exempelvis att det alltid skulle kunna komma att vara det bolag med den högsta debiteringen som accepterade kommunens avropsförfrågan. HFD anser sammanfattningsvis att bolagen inte lämnat godtagbara förklaringar till sina låga anbudspriser och kommunen har därmed haft fog för att förkasta anbuden.

Tillbaka till blogg