Fick utgå från aktuella förhållanden vid omprövning av anbud

Vid en förnyad prövning förkastades anbudsgivarens anbud på grund av en skatteskuld som anbudsgivaren inte haft när anbudstiden löpte ut. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att den upphandlande myndigheten gjorde rätt som utgick från de aktuella förhållandena.

Efter en dom i förvaltningsrätten omprövade den upphandlande myndigheten anbuden som lämnats in i en offentlig upphandling. Vid den förnyade prövningen framkom att en av anbudsgivarna hade en skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten, varför den anbudsgivaren uteslöts från upphandlingen. Anbudsgivaren ansökte om överprövning eftersom man bland annat ansåg att den upphandlande myndigheten borde ha utgått från de förhållanden som rådde när anbudet lämnades in och då hade inte anbudsgivaren någon skatteskuld och som anbudsgivaren dessutom ansåg var felaktig.

Förvaltningsrätten menade att den upphandlande myndigheten haft rätt att pröva om både anbuden och anbudsgivarna uppfyllde de uppställda ska-kraven vid sin omprövning. Däremot borde den upphandlande myndigheten, med beaktande av kraven på transparens och förutsebarhet, vid omprövningen ha utgått från de förhållanden som rådde när anbuden lämnades in. Eftersom anbudsgivaren inte hade någon skatteskuld vid det tillfället var det fel att utesluta anbudsgivaren varför förvaltningsrätten förordnade om rättelse.

Den upphandlande myndigheten överklagade eftersom de ansåg att förvaltningsrättens dom fick orimliga konsekvenser och exempelvis skulle kunna leda till att de tvingades teckna kontrakt med leverantörer som hade skatteskulder eller var dömda om man inte fick ta hänsyn till förhållanden efter att anbud lämnats in. Anbudsgivaren menade att förvaltningsrätten gjort en korrekt bedömning och pekade på att skatteskulden numera var reglerad.

Kammarrätten konstaterar nu att den prövning som görs av leverantörer vanligen görs före det att anbuden prövas och utvärderas. I det här fallet gick det dock mer än ett år från det att anbuden lämnades in och fram till att omprövning skedde. Det är då vare sig rimligt eller ändamålsenligt att den upphandlande myndigheten inte skulle ha rätt att beakta de aktuella förhållandena. Kammarrätten finner därför att den upphandlande myndigheten gjorde rätt som uteslöt anbudsgivaren från upphandlingen.

Tillbaka till blogg