Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Får man återta ett tilldelningsbeslut för att därefter fatta ett nytt tilldelningsbeslut?
Förvaltningsrätten har prövat denna fråga. Eftersom det inte i det aktuella fallet framgick uttryckligen av tilldelningsbeslutet eller upphandlingsdokumentet att tilldelningsbeslutet inte utgjorde ett civilrättsligt bindande accept skulle ett tilldelningsbeslut betraktas som bindande. Det hade därför inte varit möjligt att återkalla tilldelningsbeslutet och därefter meddela ett nytt tilldelningsbeslut. Det nya tilldelningsbeslutet fick därför anses ha föregåtts av ett otillåtet förhandlat förfarande utan föregående annonsering. De avtal som ingåtts med anledning av det nya tilldelningsbeslutet skulle därför ogiltigförklaras.

Region Uppsala genomförde en upphandling av konsulttjänster för organisationsutveckling. Ett tilldelningsbeslut meddelades av vilket det framgick vilka leverantörer som skulle antas som leverantörer för respektive anbudsområde. Det framgick även att en avtalsspärr om tio dagar tillämpades. Därefter upptäckte regionen att ett fel hade begåtts i utvärderingen avseende en leverantör, varför tilldelningsbeslutet återkallades. Regionen rättade utvärderingen och meddelade ett nytt tilldelningsbeslut varefter avtal tecknades.

Ramboll Management Consulting AB ansökte om överprövning och yrkade att avtalen skulle förklaras ogiltiga. Ramboll anförde att de avtal som ingåtts genom det andra tilldelningsbeslutet hade tillkommit genom otillåten direktupphandling. Regionens initiala tilldelningsbeslut utgjorde en juridiskt bindande accept, vilket innebar att ett civilrättsligt bindande avtal hade uppkommit. Det saknades möjlighet att återkalla ett tilldelningsbeslut efter att ett sådant avtal ingåtts.

Förvaltningsrätten i Uppsala biföll överprövningen och ogiltigförklarade avtalen som slutits i enlighet med det nya tilldelningsbeslutet.
Domstolen konstaterade att det angetts i förarbetena till LOU att civilrättslig bundenhet kunde uppstå för den upphandlande myndigheten i förhållande till den vinnande leverantören genom underrättelse om tilldelningsbeslutet, som avtalsrättsligt kunde anses utgöra en accept. För att undvika att civilrättslig bundenhet uppstod i förhållande till en viss leverantör innan upphandlingen var avslutad borde myndigheten ange att avtal skulle slutas genom ett upphandlingskontrakt.

Det var ostridigt i målet att det inte framgick uttryckligen av tilldelningsbesluten eller upphandlingsdokumenten att tilldelningsbesluten inte utgjorde civilrättsligt bindande accepter. Att avtalsspärr löpt medförde inte heller att civilrättsligt bindande avtal inte kunde ingås. Tilldelningsbesluten skulle således betraktas som civilrättsligt bindande accepter. När avtal hade ingåtts var en upphandling att se som avslutad. Eftersom avtal ingåtts och upphandlingen således var avslutad hade regionen saknat möjlighet att ompröva det första tilldelningsbeslutet. Det senare tilldelningsbeslutet var därför att se som ett tilldelningsbeslut i en ny upphandling, vilken inte hade föregåtts av annonsering. Det hade inte framkommit att det har varit tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och det hade inte heller förelegat tvingande hänsyn till ett allmänintresse. De avtal som ingåtts genom det andra tilldelningsbeslutet skulle därför ogiltigförklaras. Detta fick även till följd att det andra tilldelningsbeslutet inte längre gällde.

Källa
Domstol: Förvaltningsrätten i Uppsala
Mål nr: 624-23
Avgörandedatum: 8 mars 2024

Har ni ett liknande fall där ett tilldelningsbeslut har återtagits kan våra jurister inom offentlig upphandling hjälpa er med en rättslig bedömning och en överprövning. Läs mer.

 

Tillbaka till blogg