Fick ej ha kriterium geografisk närhet

Fick ej ha kriterium geografisk närhet

En upphandling skulle göras om då ett tilldelningskriterium som premierade geografisk närhet ansågs vara oproportionerligt. Det ansågs nämligen inte finnas någon given fördel i sig med att ha en uppdragsledare med kontor i närområdet eftersom arbetsorten inte styrde hur uppdragsledarna planerade och genomförde sitt arbete. Någon påtalandeskyldighet fanns inte eftersom det inte rörde sig om otydligheter i upphandlingsdokumenten.

Region Halland genomförde en ramavtalsupphandling avseende tekniska konsulter för bl.a. markprojektering. Tre leverantörer antogs, men Landskapsgruppen AB var inte är en av dem.

Landskapsgruppen ansökte om överprövning och anförde bl.a. att ett tilldelningskriterium som premierade geografisk närhet var oproportionerligt. Enligt regionen var kriteriet en förutsättning för ett ändamålsenligt avtal eftersom det krävdes att den offererade uppdragsgivaren skulle kunna ta sig till beställaren på ett enkelt och obehindrat sätt för att undersöka förhållanden på plats. Detta hade kunnat uppnås på annat sätt.

Förvaltningsrätten i Göteborg biföll ansökan om överprövning och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Regionen överklagade domen men kammarrätten i Göteborg avslog överklagandet.

I domskälen uttalade kammarrätten följande.
”Landskapsgruppen AB har invänt mot utvärderingskriteriet ”närhet till beställaren” och anfört att kriteriet är oproportionerligt. Bolaget har bland annat anfört att det är svårt att se hur mervärdet om närhet har en faktisk och relevant påverkan på kvalitén i det som upphandlas.
Genom utvärderingskriteriet i fråga har leverantörer tilldelats poäng om en av två angivna uppdragsledare har maximalt fem mils körsträcka från leverantörens kontor till sjukhuset i Halmstad. Ytterligare poäng har tilldelats om den andra uppdragsledaren har maximalt fem mils körsträcka till något av sjukhusen i Halmstad, Varberg eller Kungsbacka.
Region Halland har beskrivit att avsikten med utvärderingskriteriet är att skapa förutsättningar för en flexibel och dynamisk relation till de uppdragsledare som anlitas. En uppdragsledare som finns i sjukhusens geografiska närhet kan enligt regionen tänkas vara mer benägen att göra platsbesök vid pågående markarbeten.
Kammarrätten konstaterar att detta är ett sannolikt men hypotetiskt resonemang. Det är omöjligt att förutse om kriteriet kommer att få den eftersträvade effekten eftersom arbetsorten inte styr hur uppdragsledarna planerar och genomför sitt arbete. Till skillnad från exempelvis krav på kompetens och erfarenhet finns det inte någon given fördel i sig med att ha en uppdragsledare med kontor i sjukhusets närområde. Det kan därför inte sägas att kriteriet är en lämplig och effektiv åtgärd för att uppnå det eftersträvade syftet. Kriteriet strider därmed mot proportionalitetsprincipen.
Landskapsgruppen AB har lidit skada eftersom tillämpningen av utvärderingskriteriet har medfört att bolaget inte tilldelats kontrakt i upphandlingen. Någon påtalandeskyldighet finns inte eftersom det inte rört sig om otydligheter i upphandlingsdokumenten, jfr HFD 2022 ref 4. Felaktigheten är hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet och upphandlingen ska därför som förvaltningsrätten funnit göras om. Överklagandet ska därmed avslås."

Har ni ett ärende där det i en offentlig upphandling har ställts krav eller kriterium på t.ex. geografisk närhet, kontakta oss för juridisk rådgivning eller för att få hjälp med en överprövning.  

Källa
Domstol: Kammarrätten i Göteborg
Mål nr: 1620-24
Datum: 2024-06-10

Tillbaka till blogg