Fel att godta anbud med otydlig miljöpolicy

En anbudsgivares kvalitets- och miljöbeskrivning var allt för allmänt hållen. Det var därför fel av en kommun att anta anbudet.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Finspångs kommun (Kommunen) genomför en upphandling avseende leasing
av bussar, dnr Ks 2015.0246.059. Upphandlingen genomförs som
ett öppet förfarande enligt LOU och tilldelningsgrund är ekonomiskt mest
fördelaktigt anbud. Vid anbudstidens utgång hade fyra leverantörer inkommit
med anbud, som samtliga bedömdes uppfylla ställda obligatoriska krav.
Av tilldelningsbeslut den 10 september 2015 framgår att Vinga Bus Partner
AB (Vinga Bus) tilldelades kontraktet för upphandlingen. Av upphandlings-
rapport till beslutet framgår att anbud från Söderbergs Personbilar i Norrköping
AB (Bolaget) bedömdes som näst ekonomiskt mest fördelaktigt.
Bolaget ansöker om överprövning av upphandlingen och yrkar att upphandlingen
ska rättas genom att Kommunen genomför en ny utvärdering, varvid
Vinga Bus anbud förkastas med motiveringen att det inte uppfyller de obligatoriska
kraven enligt punkterna 3.5.2 och 3.6 i förfrågningsunderlaget.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Tillämpliga bestämmelser
Av 1 kap. 9 § LOU framgår att upphandlande myndigheter ska behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna
om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.
Av 16 kap. 6 § första stycket LOU framgår att om den upphandlande myndigheten
har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon
annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören
har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen
ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Förvaltningsrättens bedömning
Kommunen har medgett bifall till Bolagets ansökan om överprövning. Parterna
har emellertid inte möjlighet att själva till fullo disponera processen i
överprövningsmål. Särskilt inte då utgången i målet kan ha en direkt inverkan
på en annan leverantör (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 juni
2013 i mål nr 3998-12).
Vinga Bus har som vinnande leverantör getts möjlighet att höras i målet
men har avstått från det. Förvaltningsrätten konstaterar i detta hänseende att
Vinga Buss därmed inte direkt tillstyrker ansökan.
Kravet avseende kvalitetsledningssystem
Av förfrågningsunderlagets punkt 3.5.2 Kvalitetsledningssystem framgår
bl.a. följande.
Anbudsgivaren ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av en
ISO-certifiering eller i form av en egen dokumenterad kvalitetspolicy/
system/plan.
För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllda ska Anbudsgivaren bifoga:
a) Ett giltigt intyg om certifiering (om företaget är ISO-certifierade).
Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande
eller
b) En redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten
Förvaltningsrätten konstaterar att det nu aktuella obligatoriska kravet består
i att anbudsgivaren i anbudet ska visa att denne arbetar efter ett kvalitetssystem
och styrka detta genom att inge antingen ett giltigt intyg om ISOcertifiering
eller en redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten.
Det är i målet otvistigt att Vinga Bus saknar en certifiering enligt ISO 9001.
Frågan är därmed om Vinga Bus genom den skrivelse som ingetts (bilaga 3
till anbudet) har uppfyllt det ställda kravet enligt ovan.
Av den bilaga som Vinga Bus bifogat till sitt anbud framgår följande.
Vinga Bus Partner AB strävar hela tiden för att leverera en hög kvalité i
alla sina produkter och tjänster. I nuläget är Vinga Bus partner AB inte
certifierade enligt ISO 9001 men implementering av kvalitetsledningssystemet
pågår och ska enligt plan vara klart med tredjepartscertifiering januari
2016. För att säkerställa tidplanen har extern konsultation från Askengren
& Co anlitats.
Vinga Bus Partner AB ansvarar för försäljning av flera fabrikat […]. Alla
fabrikat är certifierade enligt ISO 9001. Fordonstypen rörande denna upphandling
kommer från Automet, se giltigt certifikat nedan.
Förvaltningsrätten finner att den ingivna bilagan inte innehåller någon
egentlig redovisning av vilket kvalitetssäkringsarbete som utförs av verksamheten
i Vinga Bus. Av den ingivna skrivelsen kan således inte anses
framgå att Vinga Bus, vid tiden för inlämnandet av anbudet, hade ett kvalitetsledningssystem
som bolaget arbetade efter. Vinga Bus anbud uppfyller
följaktligen inte det obligatoriska kravet som ställts i punkten 3.5.2 och
borde därför ha förkastats av Kommunen.
Kravet avseende miljöarbete
Av förfrågningsunderlaget punkt 3.6 Miljö framgår bl.a. följande.
Finspångs kommun arbetar aktivt med miljöfrågor och det är viktigt att
även leverantörer i sin yrkesutövning på uppdrag av Finspångs kommun
har ett aktivt miljötänk och miljöarbete.
Till anbudet bifoga:
a) Beskrivning av hur anbudsgivare arbetar med miljöfrågor
eller
b) Kopia på eventuell miljöcertifiering.
Förvaltningsrätten konstaterar att det nu aktuella obligatoriska kravet består
i att anbudsgivaren i anbudet ska visa att denne har ett aktivt miljötänkande
och miljöarbete och styrka detta genom att inge antingen ett giltigt intyg om
miljöcertifiering eller en beskrivning av hur denne arbetar med miljöfrågor.
Det är i målet otvistigt att Vinga Bus saknar en certifiering enligt ISO
14001. Frågan är därmed om Vinga Bus genom den skrivelse som ingetts
(bilaga 4 till anbudet) har uppfyllt det ställda kravet enligt ovan.
Av den bilaga som Vinga Bus bifogat till sitt anbud framgår följande.
Vinga Bus Partner AB kommer att miljöcertifieras enligt ISO 14001 under
2015, arbetet pågår. För att säkerställa arbetet har extern konsultation från
Askengren & Co anlitats. Redan idag bedriver vi ett aktivt och konsekvent
miljöarbete genom att vi bland annat:
– Vid nyinvestering väljer ett alternativ som ligger i framkant gällande
miljö och energieffektivitet.
– Köper in tjänsten lagbevakning från extern konsultfirma för att alltid
följa gällande regler och lagar.
– Noga övervakar våra utsläpp till vatten, avlopp och luft.
Förvaltningsrätten finner att den beskrivning som Vinga Bus gett in tillsammans
med sitt anbud är alltför generellt skriven och inte innehåller tillräckligt
konkreta uppgifter som visar att Vinga Buss bedriver ett aktivt miljöarbete
i enlighet med det ställda kravet enligt ovan. Vinga Bus anbud uppfyller
följaktligen inte det obligatoriska kravet som ställts i punkten 3.6 och
borde därför ha förkastats av Kommunen.
Sammanfattning samt val av åtgärd
Förvaltningsrätten finner att Kommunen genom att utvärdera Vinga Bus
anbud, trots att det inte uppfyllde samtliga ställda obligatoriska krav, har
förfarit i strid med den grundläggande principen om likabehandling. Kommunens
agerande har inneburit att Bolaget lidit skada. Eftersom Kommunens handlande inte har påverkat upphandlingens konkurrensuppsökande
skede är rättelse en möjlig och tillräcklig åtgärd. Bolagets ansökan om överprövning
ska därför bifallas på så sätt att upphandlingen inte får avslutas
innan rättelse har gjorts på så sätt att Kommunen genomför en ny anbudsutvärdering
varvid anbudet från Vinga Bus inte beaktas.

Tillbaka till blogg