Eget interimistiskt beslut ska fattas i varje mål

Eget interimistiskt beslut ska fattas i varje mål

Vår klient ansökte om överprövning och yrkade i samband med det att förvaltningsrätten skulle meddela ett interimistiskt beslut innebärande att avtal inte fick ingås förrän målet slutligt avgjorts. Förvaltningsrätten beslutade att tills vidare inte meddela ett sådant interimistiskt beslut. Som skäl anförde förvaltningsrätten att det redan hade meddelats interimistiskt beslut avseende samma upphandling i tre andra mål hos domstolen.

Vi överklagade till kammarrätten och vidhöll yrkandet om interimistiskt beslut. I överklagandet redogjorde vi för att ett individuellt beslut, knutet till bolagets egen talan, är nödvändigt för att bolaget ska ha tillgång till effektiva rättsmedel.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 571–597-23 anförde i domskälen följande:
Den nu aktuella upphandlingen är föremål för överprövning även i andra mål hos förvaltningsrätten (mål nr 207-23, 208-23 och 231-23). I de målen har förvaltningsrätten beslutat att upphandlande myndigheter inte får ingå avtal innan något annat är bestämt, med motiveringen att det som hittills har kommit fram kan ha inneburit att upphandlande myndigheter har brutit mot lagen (2016:1145) om offentlig upphandling på ett sätt som kan innebära skada för sökanden i de målen. Kammarrätten anser att omständigheterna är sådana att bolaget har ett självständigt intresse av ett interimistiskt beslut i de nu aktuella målen och att det även i de målen finns skäl för att meddela ett sådant beslut. Överklagandet ska därför bifallas.

Tillbaka till blogg