Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antogs inte varför upphandling görs om

Av upphandlingens förfrågningsunderlag framgår att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle antas. De två aktuella företagens anbud var likvärdiga avseende efterfrågade kvalitetskriterier – trots det antogs det anbud som var nästan två miljoner dyrare. Enligt kammarrätten kan den valda utvärderingsmodellen därmed inte anses ägnad att leda till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Modellen strider därför mot reglerna om offentlig upphandling. Då förlorande företag i vart fall riskerat att lida skada till följd av den felaktiga utvärderingsmodellen bifaller kammarrätten företagets överklagande och besluta att upphandlingen ska göras om.
Tillbaka till blogg