Bolag med lokaler till universitet och högskolor var offentligt organ

Ett bolag som tillhandahöll lokaler till landets universitet och högskolor fick betala upphandlingsskadeavgift då dotterbolaget gjort en direktupphandling. Dotterbolaget hade gått in i bolaget via fusion men det överlåtande bolagets rättigheter och skyldigheter gick över till det övertagande bolaget. Projekteringen före avtalet om generalentreprenad ansågs inte ha startat upphandlingen och därmed hade reglerna om avgift trätt i kraft. Bolaget ansågs vara ett offentligt styrt organ. Bolaget bildades i syfte att tillgodose behov i det allmännas intresse och bedrevs inte på normala marknadsmässiga villkor och utan huvudsyfte att generera vinster. Staten utsåg även styrelsen i bolagsstämman. Utan konkurrens och med kunder som var myndigheter medförde att det inte gjorde någon skillnad att bolaget stod för den ekonomiska risken.
Tillbaka till blogg