Anbudsgivare hade en otillbörlig konkurrensfördel

Trosa kommun genomförde under 2011 en upphandling av entreprenadkontrakt för ombyggnad av sitt varmbadhus. För projekterings- och förberedelsearbetet anlitade kommunen ett externt teknikkonsultbolag. Efter att anbud kommit in beslutade kommunen att förkasta ett av anbuden med motiveringen att bolaget ifråga hade haft otillbörliga konkurrensfördelar, vilket skulle ha varit fallet genom att personal på bolaget tidigare medverkat vid upprättandet av förfrågningsunderlaget. Flera personer på bolaget kom nämligen från teknikkonsultbolaget som arbetat fram förfrågningsunderlaget. Bolaget ansökte om överprövning men förvaltningsrätten avslog ansökan. Bolaget begärde istället skadestånd i tingsrätten eftersom man ansåg att kommunens agerande skadat bolaget.
Tingsrätten menade att det visserligen var flera personer på ledande positioner som lämnat konsultbolaget och gått vidare till bolaget, men efter att de lämnat konsultbolaget hade mycket tid lagts ned på att färdigställa förfrågningsunderlaget. Enligt tingsrättens bedömning hade därför dessa personers medverkan i projektet inte givit någon otillbörlig konkurrensfördel till följd av dubbel medverkan. Kommunens beslut att förkasta bolagets anbud var därför felaktigt och bolaget fick rätt till 3,5 miljoner kronor i skadestånd.
Trosa kommun överklagade och får nu rätt. Enligt hovrätten hade bolaget en otillbörlig konkurrensfördel genom att flera av bolagets anställda arbetade på teknikkonsultbolaget varför bolagets talan ogillas. Hovrätten är dock inte enig i motiveringen till beslutet eftersom ett av hovrättsråden menar att det krävs nya omständigheter för att komma fram till någon annan slutsats än vad förvaltningsrätten gjorde när bolagets ansökan om överprövning avslogs. Några sådana nya omständigheter finns inte och hovrättsrådet vill därför på den grunden ogilla bolagets skadeståndstalan.
Tillbaka till blogg